SERVICE

การทำการค้าระหว่างประเทศนั้น ความรู้เฉพาะทางด้านการค้าในประเทศต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง กฎหมายการค้าภายในและระหว่างประเทศในเอเชียเป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะต้องจัดการให้บรรลุไปให้ได้ ในส่วนของ JALOX ASIA บริษัทมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ยาวนานทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีความรู้และประสบการณ์สูงสามารถให้บริการได้ทั้งกับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้นทำการค้าไปจนถึงกลุ่มลูกค้าที่ทำการค้ามายาวนานแล้ว โดยการนำเสนอแพ็คเกจการให้บริการด้านการขนส่งที่เต็มประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

บริการขนส่งทางทะเลและขนส่งทางอากาศ

บริษัทได้รับความไว้วางใจด้านการให้บริการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศเป็นอย่างดีจากกลุ่มประเทศในเอเชีย และจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไม่เฉพาะธุรกิจการนำเข้าและส่งออกเท่านั้นแต่บริษัทยังดูแลไปจนถึงรูปแบบของการขนส่งในทุกรูปแบบ ให้บริการด้านการเดินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก การเตรียมเอกสารการจัดส่งไปจนถึงขั้นตอนในการ Booking ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศ

บริการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า

บริษัทให้บริการจัดเก็บสินค้าหรือชิ้นส่วนจากภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศไว้ในคลังสินค้า รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด เช่น การตรวจสอบ ห่อ บรรจุ การคัดแยกต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระจายสินค้า

บริการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และเทรดดิ้ง

จากการตรวจสอบรูปแบบของงานด้านโลจิสติกส์และสอบถามความต้องการของลูกค้า ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทจะนำเสนอบริการให้ลูกค้าโดยประเมินถึงความปลอดภัย ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ต้องใช้ และอื่นๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าส่งออกให้ลูกค้าได้เนื่องจากบริษัทมี
ฟังก์ชั่นด้านเทรดดิ้งด้วย หากสนใจในบริการลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้

To be your Professional Logistics Partner with Jalox Asia

SERVICE PACKAGE

SERVICE PACKAGE

  • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้าว่าทำการค้าลักษณะใด หรือต้องการขนส่งสินค้าประเภทใด เป็นต้น

  • นำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาทำการขยายผลโดยสืบค้นข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่มีความจำเป็นต่อการค้าภายในและต่างประเทศของลูกค้า เพื่อนำเสนอวิธีการขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลูกค้ามากที่สุด

  • หลังจากที่บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานด้านการค้าระหว่างประเทศของบริษัทลูกค้าแล้ว บริษัทจะทำการวางแผนงานเริ่มตั้งแต่จัดเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร ใบขนสินค้า เอกสารสำคัญต่างๆ ที่ต้องยื่นแสดงต่อธนาคาร ไปพร้อมกับจัดเตรียมสินค้าเพื่อขนส่งทางทะเลและทางอากาศ โดยดูแลตั้งแต่การผ่านศุลกากรขาเข้าและขาออกไปจนถึงการขนส่งข้ามพรมแดน

  • บริษัทสัญญาว่ามีเพียงลูกค้าของ JALOX ASIA SERVICE PACKAGE เท่านั้น ที่จะได้รับบริการการติดตามหลังการจัดส่ง

Totsapol Saikaew (Gong)
Customer Service Officer

TEL : +66-2235-4766 Ext.107

FAX : +66-2235-4771

Email : totsapol@jalox.co.th